รายชื่อผู้บริจาคกองทุนซื้ออุปกรณ์ต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลบ้านม่วง

ยอดเงินบริจาค 9248 บาท

ชื่อ นามสกุล / ชื่อร้าน ประเภทบริจาค รายการ ยอดเงินบริจาค รายละเอียด
คุณรัตนชัย เงิน KBANK / บาท 2000 บาท ดูข้อมูล  
คุณสถิตย์ เฮียงราช เงิน KTB / บาท 2000 บาท ดูข้อมูล  
คุณนัฐพงษ์ แดงโชติ เงิน BBL / บาท 600 บาท ดูข้อมูล  
คุณจันทนา แสงหาญ เงิน BBL / บาท 500 บาท ดูข้อมูล  
คุณน่าน สุวรรณไตร เงิน เงินสด / บาท 500 บาท ดูข้อมูล  
งานแพทย์แผนไทย เงิน เงินสด / บาท 500 บาท ดูข้อมูล  
คุณบุญร้อย เงิน KBANK / บาท 299 บาท ดูข้อมูล  
คุณตรีเนตร พนอมสาท เงิน GSB / บาท 250 บาท ดูข้อมูล  
คุณปรีชา ชรินทร์ เงิน SCB / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณวรรณา วรรณทอง เงิน TMB / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณเนตรอุษา แก้วสีดา เงิน KBANK / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณวิมล ไพรีรณ เงิน GSB / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณสุภาพ ยะสูงเนิน เงิน เงินสด / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณปัทมา วงศรีจันทร เงิน เงินสด / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณธนพล ศรีไชย เงิน เงินสด / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เงิน เงินสด / บาท 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณเจน สิ่งของทางการแพทย์ Mask ผ้า / 200 ชิ้น 200 บาท ดูข้อมูล  
คุณธัญญลักษณ์ เงิน KBANK / บาท 199 บาท ดูข้อมูล  
คุณไพบูลย์ เงิน KBANK / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
คุณนฤเบศ ฮ้องหาญ เงิน SCB / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
คุณทาลิกา คำประสาท เงิน SCB / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
คุณพรไพลิน กงจักร์ เงิน SCB / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
คุณอัญชลี เงิน KBANK / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
คุณสุดาทิพย์ เงิน KBANK / บาท 100 บาท ดูข้อมูล  
/ 0 บาท ดูข้อมูล