การออก Token

ไปที่ https://notify-bot.line.me/th แล้วกดเข้าสู่ระบบ


จากนั้น Login บัญชี LINE ด้วยอีเมลและ รหัสผ่าน


หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”


จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านให้กดปุ่ม “ออก Token”


จากนั้นให้ใส่
1. ชื่อของ Token (ชื่อของ LINE Notify)
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่มออก Token เพื่อรับ Token key


ให้คัดลอก Token key ไว้นะครับ อย่าเพิ่งปิด pop up ไม่อย่างนั้นต้องออก Token ใหม่


ที่แอพ LINE จะมีบัญชี LINE Notify แจ้งว่า “ ออก Personal Access Token แล้ว”

โค้ดสำหรับภาษา PHP

define('LINE_API',"https://notify-api.line.me/api/notify");
$token = ""; //ใส่Token ที่copy เอาไว้
$str = "Hello"; //ข้อความที่ต้องการส่ง สูงสุด 1000 ตัวอักษร
$res = notify_message($str,$token);
print_r($res);
function notify_message($message,$token){
      $queryData = array('message' => $message);
      $queryData = http_build_query($queryData,'','&');
      $headerOptions = array(
                  'http'=>array(
                  'method'=>'POST',
                  'header'=> "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
                        ."Authorization: Bearer ".$token."\r\n"
                        ."Content-Length: ".strlen($queryData)."\r\n",
                  'content' => $queryData
            ),
      );
      $context = stream_context_create($headerOptions);
      $result = file_get_contents(LINE_API,FALSE,$context);
      $res = json_decode($result);
      return $res;
}

โค้ดสำหรับภาษา C#

private void notifyPicture(string token,string url)
{
      lineNotify(token, " ", 0, 0, url);
}
private void notifySticker(string token,int stickerID, int stickerPackageID)
{
      lineNotify(token," ", stickerPackageID, stickerID, "");
}
private void lineNotify(string token,string msg)
{
      lineNotify(token, msg, 0, 0, "");
}
private void lineNotify(string token,string msg, int stickerPackageID, int stickerID, string pictureUrl)
{
      try
      {
            var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://notify-api.line.me/api/notify");
            var postData = string.Format("message={0}", msg);
            if (stickerPackageID > 0 && stickerID > 0)
            {
                  var stickerPackageId = string.Format("stickerPackageId={0}", stickerPackageID);
                  var stickerId = string.Format("stickerId={0}", stickerID);
                  postData += "&" + stickerPackageId.ToString() + "&" + stickerId.ToString();
            }
            if (pictureUrl != "")
            {
                  var imageThumbnail = string.Format("imageThumbnail={0}", pictureUrl);
                  var imageFullsize = string.Format("imageFullsize={0}", pictureUrl);
                  postData += "&" + imageThumbnail.ToString() + "&" + imageFullsize.ToString();
            }
            var data = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
            request.Method = "POST";
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            request.ContentLength = data.Length;
            request.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + token);
            using (var stream = request.GetRequestStream()) stream.Write(data, 0, data.Length);
            var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
            var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
      }
      catch (Exception ex)
      {
            Console.WriteLine(ex.ToString());
      }
}

โค้ดสำหรับภาษา VB

Try
      Dim request = CType(WebRequest.Create("https://notify-api.line.me/api/notify"), HttpWebRequest)
      Dim postData = String .Format("message={0}", "Msg Hello")
      Dim data = Encoding.UTF8.GetBytes(postData)
      With request
            .Method = "POST"
            .ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
            .ContentLength = data.Length
            .Headers.Add ("Authorization", "Bearer "+"YourToken")
      End With
      Using stream As System.IO.Stream = request.GetRequestStream()
            stream.Write (data, 0, data.Length)
      End Using
Catch ex As Exception
      Response.Write (ex.Message)
End Try

โค้ดสำหรับภาษา JAVA

private static final String strEndpoint = "https://notify-api.line.me/api/notify" ;
public boolean callEvent(String token, String message) {
      boolean result = false;
      try {
            message = replaceProcess(message);
            message = URLEncoder.encode(message, "UTF-8" );
            String strUrl = strEndpoint;
            URL url = new URL( strUrl );
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
            connection.addRequestProperty("Authorization" , "Bearer " + token);
            connection.setRequestMethod( "POST" );
            connection.addRequestProperty( "Content-Type" , "application/x-www-form-urlencoded" );
            connection.setDoOutput( true );
            String parameterString = new String("message=" + message);
            PrintWriter printWriter = new PrintWriter(connection.getOutputStream());
            printWriter.print(parameterString);
            printWriter.close();
            connection.connect();
            int statusCode = connection.getResponseCode();
            if ( statusCode == 200 ) {
                  result = true;
            } else {
                  throw new Exception( "Error:(StatusCode)" + statusCode + " , " + connection.getResponseMessage() );
            }
            connection.disconnect();
      } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
      }
      return result;
}
private String replaceProcess(String txt){
      txt = replaceAllRegex(txt, "\\\\" , "¥" ); // \
      return txt;
}
private String replaceAllRegex(String value, String regex, String replacement) {
      if ( value == null || value.length() == 0 || regex == null || regex.length() == 0 || replacement == null )
            return "" ;
      return Pattern.compile(regex).matcher(value).replaceAll(replacement);
}

โค้ดสำหรับภาษา JavaScript

function sendLineNotify(token,message){
      var options =
      {
            "method" : "post",
            "payload" : "message= " + message,
            "headers" : {"Authorization" : "Bearer " + token}
      };
      UrlFetchApp.fetch("https://notify-api.line.me/api/notify",options);
}

โค้ดสำหรับภาษา python

import requests
url = 'https://notify-api.line.me/api/notify'
token = ''
msg = 'hello'
headers = {'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','Authorization':'Bearer '+token}
r = requests.post(url, headers=headers , data = {'message':msg})
print r.text