ระบบรายงานแพทย์แผนไทย

รายงานข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านม่วงระหว่างวันที่ (ไม่ได้ตั้ง) ถึง (ไม่ได้ตั้ง)
จำนวนผู้ป่วยนอก ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน

แพทย์แผนปัจจุบัน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสั่งจ่ายสมุนไพร

จำนวนผู้ป่วยนอก ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน การให้บริการ/ปรึกษา

รวมจำนวน ของแผนไทย

จำนวน ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่มารับบริการทุกสาขา

แพทย์แผนไทยตรวจโรคเวชกรรมไทย/สั่งจ่ายยาสมุนไพร

นวด-ประคบ นวด ประคบ อบ

มารดา หลังคลอดทับหม้อเกลือ

การฝังเข็ม (ICD-9)

ด้านแพทย์แผนไทย (U77)

ด้านการแพทย์างเลือก

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง
0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0